О нама

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, као управна организација у саставу Министарства саобраћаја и веза, основана је Законом о безбједности саобраћаја Републике Српске ( „Слжбени гласник РС“, број 63/11 ), одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник РС“, број 88/11). На сједници Владе Републике Српске од 29. септембра донешено је Рјешење о постављању вршиоца дужности директора Агенције („Службени гласник РС“, број 100/11) које је ступило на снагу 11. октобра 2011. године, што представља датум почетка рада Агенције.

У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбједности саобраћаја, основан је Савјет за безбједност саобраћаја као савјетодавно тјело Владе Републике Српске. Техничко административне послове Савјета обавља Агенција.

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији („Службени гласник Републике Српске“, број 13/12)  предвиђено је једно одјељење и три одсјека.       

 

НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ:

Дјелокруг рада, надлежност и задаци Агенције утврђени су Законом о безбједности саобраћаја Републике Српске.

 Агенција за безбједност саобраћаја врши стручне и друге послове који се односе на:

 • организовање и континуирано  усавршавање система безбједности саобраћаја у Републици Српској
 • подстицање, подршку и координацију рада свих субјеката у систему безбједности саобраћаја, а посебно органа управе Републике, јавних предузећа, органа локалне самоуправе, стручних и научноистраживачких организација и институција, невладиних организација и других заинтересованих субјеката,
 • промоција безбједности саобраћаја, развој и унапређење теоретских и практичних знања и понашања повезаних са безбједношћу саобраћаја,
 • припрема нацрта стратешких докумената,
 • оцјене и праћење провођења усвојених стратешких докумената,
 • преглед и корекција предложених  Стратегија, програма и Акционих  планова субјеката у систему безбједности саобраћаја
 • припрема подзаконских аката, стандарда и смјерница који се тичу безбједности саобраћаја,
 • финансирање активности везаних за безбједност саобраћаја,
 • управљање базама података од значаја за безбједност саобраћаја у Републици,
 • подршку научноистраживачким институцијама,
 • контролу и оцјењивање медијских активности – кампања у безбједности саобраћаја,
 • лиценцирање физичких и правних лица за ревизију и провјеру путева с аспекта безбједности саобраћаја RSA i RSI.
 • извјештавање Владе и Савјета за безбједност Републике Српске о стању безбједности саобраћаја, идентификованим проблемима у систему безбједности саобраћаја,те планираним и спроведеним мјерама за унапређењем и побољшањем стања безбједности саобраћаја
 • учешће и организација међународних конференција и скупова у оквиру дјелокруга Агенције
 • врши анализу опасних мјеста на путу и предузима мјере за отклањање опасних мјеста у складу са стручном анализом и појединачним пројектом
 • у случају саобраћајне незгоде са погинулим лицима излази на лице мјеста и врши дубинску анализу, како би сагледао околности и могуће узроке настанка саобраћајне незгоде, те предлаже евентуалне мјере
 • техничко административне послове Савјета. 

 © 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS