Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске

САВЈЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

У свијету 1,3 милиона људи годишње изгуби живот у саобраћаним незгодама на путевима, што чини преко 3000 смртних случајева дневно, а повреде у саобраћају су један од три водећа узрока смрти у старосној групи од 5 до 44 године. Поред овога, треба споменути и негативне ефекате које достигнути степен моторизације има на здравље људи и животну средину.

Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске у петом мандату

На основу члана 43. став 1. и 6. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 111/08), члана 12. став 1. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/11 и 111/21), а у вези са чланом 2. Правилника о броју чланова, начину именовања предсједника, дјелокругу и начину рада Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 35/12 и 7/15), Влада Републике Српске на 50. сједници одржаној 22.12.2023. године донијела је рјешење о именовању чланова Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске.

Чланови Савјета за безбједност саобраћаја су:

 1. Предсједник Владе Републике Српске по функцији, предсједик Савјета
 2. Министар саобраћаја и веза по функцији, члан
 3. Министар унутрашњих послова по функцији, члан
 4. Министар здравља и социјалне заштите по функцији, члан
 5. Министар финансија  по функцији, члан
 6. Министар просвјете и културе по функцији, члан
 7. Др Снежана Петковић – Машински факултета Бања Лука, члан
 8. Др Бојан Марић – Саобраћајни факултет  Добој, члан
 9. Др Бошко Матовић –Машински факултет подгорица, члан

Мандат чланова Савјета по функцији траје до истека функције, а мандат независних стручњака траје четри године од дана ступања на снагу наведеног рјешења. Рјешење је објављено у „Службени гласник број 113/23“.

 

Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске у четвртом мандату

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 111/08), члана 12. став 1. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/11) и члан 2. Правилника о броју чланова, начину именовања предсједника, дјелокругу и начину рада Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 35/12 и 7/15), Влада Републике Српске на четвртој сједници одржаној 17.01.2019. године донијела рјешење о именовању чланова Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске.

Чланови Савјета за безбједност саобраћаја су:

 1. Предсједник Владе Републике Српске по функцији, предсједик Савјета
 2. Министар саобраћаја и веза по функцији, члан
 3. Министар унутрашњих послова по функцији, члан
 4. Министар здравља и социјалне заштите по функцији, члан
 5. Министар финансија  по функцији, члан
 6. Министар просвјете и културе по функцији, члан
 7. Др Крсто Липовац –Саобраћајни факултет Београд члан
 8. Др Снежана Петковић – Машински факултета Бања Лука, члан
 9. Др Бошко Ђукић – Саобраћајни факултет  Добој, члан

Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске у трећем мандату

Предсједник Влада Републике Српске у складу са Правилником о броју чланова, начину именовања предсједника, дјелокругу и начину рада Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“ , број 35/12,) именовао је савјет у трећем мандату, а Рјешење о именовању  објављено у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 53/12. у априлу 2012. године и измјенa рјешења у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 74/12  донесеном у августу  2012. године.  

Чланови Савјета за безбједност саобраћаја су:

 1. Јасмин Комић – Предсједник савјета, Министар науке и технологије, подпредсједник Владе;
 2. Министар саобраћаја и веза;
 3. Министар унутрашњих послова;
 4. Министар здравља и социјалне заштите;
 5. Министар финансија;
 6. Министар просвјете и културе;
 7. Др Крсто Липовац –Саобраћајни факултет Београд;
 8. Др Снежана Петковић –Машински факултета Бања Лука;
 9. Мр Бошко Ђукић –Саобраћајни факултет  Добој;

Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске у другом мандату

Влада Републике Српске 13.02. 2008. године  именовала је чланове Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 18/08) у другом мандату. У другом мандату Савјет за безбједност саобраћаја имао је 16 чланова.  Предсједник Савјета био је Недељко Чубриловић, министар саобраћаја и веза, а замјеник предсједника др Драго Талијан.

Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске у првом мандату

Влада Републике Српске 01.07.2002. године донијела је Одлуку о образовању првог Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске, као стручног и консултативног тијела Владе Републике Српске, ради проучавања појава које утичу на безбједност саобраћаја Републике Српске и предлагања мјера из ове области.  Савјет у првом мандату имао је 15 чланова. Предсједник Савјета за безбједност саобраћаја у првом мандату био је Драган Михајловић.Чланови Савјета по положају били су Министар саобраћаја и веза и Министар унутрашњих послова. Осталих 13 чланова  именовала је Влада из реда истакнутих стручних кадрова саобраћајне, правне и других структура из органа државне управе и других организација и заједница које се баве саобраћајем, безбједношћу саобраћаја и одржавањем путева, представника осигуравајућих друштава и струковних удружења грађана.

Задаци савјета су:

 • разматрање питања из области безбједности саобраћаја,
 • предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја,
 • давање мишљења на стратешке документе,
 • иницирање доношења и учествовања у изради законских и других аката,
 • давање мишљења на програме, планове рада и извјештаје Агенције за безбједност саобраћаја
 • остваривање и подстицање координације и сарадње између републичких органа управе и других тијела у безбједност саобраћаја.

Техничко–административне послове Савјета обавља Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.© 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS